Ustreznost računalniškega programa ali elektronske naprave

28.06.2013 -

Dne 01.07.2013 stopi v veljavo Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4, 32/2012 in 94/2012), ki določa tehnične zahteve za računalniške programe in elektronske naprave. Podrobneje so zahteve urejene s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 35/2013 (42/2013 popr.) 

Uporabnikom je na voljo verzija programske opreme 3.4.1, ki ustreza zgoraj navedenemu zakonu in pravilniku.

Podjetje AUDAX d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti pri uporabnikih, ki uporabljajo programsko opremo starejše verzije kot 3.4.1. Vsak uporabnik programa je sam odgovoren, da uporablja verzijo programske opreme, ki ustreza zakonodaji RS.